Művészettel nevelés

Az ECSET Műhely művészetalapú foglalkozásai kettős céllal rendelkeznek. Egyrészt alkalmasak arra, hogy indirekt módon, a gyerekek számára élvezetes formában fejlesszék a különböző részképességeket és kompetenciákat (pl. vizuális percepció/differenciálás, téri orientáció, szerialitás, memória, asszociációs készség, nyelvi kifejezőkészség, szókincs), másrészt a művészeti tevékenység jó önismereti, relaxációs/stresszoldó terep is a fiatalok számára. Különösen igaz ez a sajátos nevelési igényű illetve beilleszkedési-, tanulási-, magatartási nehézséggel küzdő tanulókra, akik hagyományos iskolai feladathelyzetekben sokszor élnek meg kudarcokat, sikertelenséget. Számukra kiemelten fontos, hogy olyan tevékenységekben vegyenek részt, mely célzottan foglalkozik érzelmi fejlesztésükkel, önismeretük és pozitív énképük megerősítésével. A kiscsoportos foglalkozásokon a tanulók kortársaikkal együtt alkothatnak, illetve beszélhetik meg a feladatok kapcsán megfogalmazódott érzéseiket, gondolataikat, folyamatosan reflektálva egymásra is- így a műhely egyfajta közösségi térként is funkcionál, melyben jól fejlődnek a szociális kompetenciák. 

A műhelyeknek nem célja, hogy művészeti oktatást nyújtsanak, hiszen a különböző (zömében vizuális) művészeti ágak pedagógiai eszközként kerülnek alkalmazásra. Ettől függetlenül alkalmasak arra, hogy a tanulók megéljék bennük kreativitásukat és fejlődjön művészi kifejezőkészségük, esztétikai érzékük, sokféle eszköz és technika kipróbálásával pedig bővül repertoárjuk a szabadidő konstruktív eltöltésére. 

Alapelvünk és hitvallásunk a sokszínűség értékként való definiálása, illetve annak elfogadása, hogy mindenki rendelkezik valamilyen erősséggel, mely a közösség épülését szolgálja. Ennek megfelelően a foglalkozásokon központi szerepe van az elfogadó, támogató légkörnek, ahol mindenki biztonságban érezheti magát. 

A műhely aktuális foglalkozásai: